همایش تهویه صنعتی دانشگاه شریف آذر ۹۲

حضور ساران در همایش تهویه صنعتی دانشگاه شریف سال ۱۳۹۱

حضور ساران در همایش تهویه صنعتی دانشگاه شریف سال ۱۳۹۱