آگهي دعوت به همكاري

آگهي دعوت به همكاري

شركت ساران توليد كننده سيستم هاي تهويه مطبوع از نيروهاي متخصص و متعهد جوياي كار در حوضه صنعت تهويه مطبوع كه داراي شرايط ذيل باشند تقاضادارد رزومه كاري خود را به نشاني پست الكترونيكي : factory@saran-mfg.com ارسال فرمايند . لازم به ذكر است بعد از بررسي رزومه هاي ارسالي ، بامتخصصين واجد شرايط جهت مصاحبه و دعوت به همكاري در شركت ساران تماس گرفته خواهد شد .
شرايط عمومي :
داراي مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ، گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم حداكثر سن 40 سال 
محل سكونت : محدوده 30 كيلومتري نظرآباد كرج.
سابقه :
حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط دركارخانجات توليدي و صنعتي 
مهارتهاي مورد نياز :
مهارتهاي ICDL
توانايي مدل سازي رياضي 
توانايي بكارگيري نرم افزاردهاي تخصصي مهندس صنايع 
آشنايي با زمان سنجي و ظرفيت سنجي 
آشنايي با تنظيم BOMو برنامه ريزي مواد 
آشنايي با سيستم مديريت فرآيند BPMو استاندارد BPMN 2.0
توانايي مديريت سيستم هاي كنترل موجودي و انبار
تسلط به برنامه ريزي توليد برمبناي سفارش كار
تسلط برمفاهيم M.R.P