گواهینامه ها

گواهي نامه ها و اسنانداردها

شرکت ساران داراي گواهینامه و استاندارد ISO TS 29001 در صنعت تولید تهویه مطبوع بوده، و يکي از توليدکننده هاي است كه در صنعت در اين ضمينه، مفتخر به استقرار استانداردهاي ايزو گردیده است. مبنای فعالیت شرکت ساران، توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت محصولات، هماهنگ با تکنولوژی های مدرن می باشد.